Ai là người được bảo hiểm?

Bảo hiểm Du lịch Chubb cho phép Quý Khách có thể chọn người được bảo hiểm. Quý Khách có thể chọn từ các lựa chọn dưới đây

Hợp đồng bảo hiểm chuyến

  • Chỉ mình tôi/ Nhóm: Bảo hiểm từ 1 tới tối đa 9 người được bảo hiểm, từ 7 tuổi trở lên.

  • Tôi & Gia đình: Tối đa 2 người lớn là Người được Bảo hiểm (từ 18 tuổi trở lên) cùng là Thành viên Gia đình của nhau và không giới hạn số lượng (các) con của Người được Bảo hiểm.

  • Trẻ em tối thiểu 6 tuần tuổi tới 22.99 tuổi

Hợp đồng bảo hiểm nhiều chuyến theo năm

  • Chỉ mình tôi - Một người đi du lịch một mình từ 7 tuổi trở lên.

  • Tôi & Gia đình: Tối đa 2 người lớn là Người được Bảo hiểm ( từ 18 tuổi trở lên) cùng là Thành viên Gia đình của nhau và không giới hạn số lượng (các) con của Người được Bảo hiểm.
Quay lại
Tiếp theo