Khi nào thì tôi được bảo hiểm?

Khi mua Hợp đồng bảo hiểm theo chuyến của chúng tôi, Bảo hiểm du lịch Chubb bảo vệ Quý Khách mỗi khi đi du lịch, hoặc nếu Quý Khách thường xuyên đi du lịch, tại sao không cân nhắc một hợp đồng bảo hiểm du lịch nhiều chuyến theo năm.

Hợp đồng bảo hiểm chuyến:

Tối đa 182 ngày mỗi chuyến

Hợp đồng bảo hiểm nhiều chuyến theo năm

Tối đa 90 ngày mỗi chuyến với số chuyến không giới hạn trong năm hợp đồng.

Quay lại
Tiếp theo