Quyền truy cập và sử dụng của Quý khách hàng đối với trang mạng này tuân theo các Điều khoản sử dụng dưới đây, cũng như mọi quy định của pháp luật hiện hành.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Một sự tham chiếu đến "trang mạng này" là nhằm nói đến trang mạng www.Chubbinsurance.com.vnvà tất cả các trang mạng liên quan, bao gồm các nội dung, thông tin, ứng dụng, chương trình, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video và các tài liệu hiển thị khác và các chức năng hay dịch vụ được quy định trong đây (gọi chung là "Nội dung"). "Quý khách hàng" có nghĩa là một người mà được Chubb Việt Nam ("Chủ sở hữu") cho phép quyền truy cập hoặc sử dụng Trang Mạng này. Quyền truy cập và sử dụng trang mạng này tuân theo những điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản sử dụng"). Khi truy cập vào trang mạng này, Quý khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang mạng này. Như được đề cập trong các Điều khoản sử dụng và trang mạng này, "Chubb" có nghĩa là các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm trong tập đoàn Chubb và "chúng tôi", "đối với chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" được gọi chung là Chủ sở hữu và Chubb.

Chấp thuận điều khoản sử dụng

Trang mạng này được sở hữu và duy trì bởi Chủ sở hữu là một thành viên của Chubb. Chubb bao gồm các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm được cấp giấy phép hoạt động hoặc những hình thức chấp thuận khác để kinh doanh bảo hiểm và / hoặc tái bảo hiểm tại các địa điểm khác nhau. Chubb cũng bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm cho các đối tượng khách hàng khác nhau.

Trang mạng này cung cấp cho người dùng quyền truy cập trực tuyến các thông tin và tài liệu. Những tài liệu này có thể bao gồm các hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm và các mẫu đơn bảo hiểm và các thông tin khác liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ cụ thể ("Các Sản phẩm và Dịch vụ") được cung cấp bởi các nhà cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trong phạm vi Chubb. Trang mạng này cũng chứa đựng các văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, công cụ, hình ảnh, tác phẩm, và các nội dung khác, và có thể cung cấp quyền truy cập vào phần mềm độc quyền nhất định được sử dụng kết nối với việc tìm kiếm và sử dụng các chức năng được cung cấp thông qua trang mạng này ("Phần mềm"). Trang mạng này được thiết kế dành riêng cho người dùng với độ tuổi ít nhất là 18 tuổi và cư trú tại Việt Nam.

Các Điều khoản sử dụng có thể được thay đổi, sửa đổi, bổ sung và cập nhật bởi Chủ sở hữu theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ Các Sản phẩm và Dịch vụ mới, nội dung và phần mềm được đăng tải trên trang mạng cũng sẽ tuân theo những điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày đăng tải. Quý khách hàng được khuyến khích để xem xét trang mạng này định kỳ cho mục đích cập nhật và thay đổi.

Giấy phép và Quyền truy cập hạn chế

Chủ sở hữu theo đây đồng ý cấp cho Quý khách hàng quyền truy cập hạn chế và riêng tư đối với việc sử dụng trang mạng này nhưng không được quyền tải (ngoại trừ bộ đệm trang) hoặc sửa đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang mạng, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào cho mục đích bán lại hoặc thương mại đối với trang mạng này hoặc bất kỳ phần nào của nó; bất kỳ việc thu thập và sử dụng các danh sách sản phẩm, việc mô tả, hoặc bảng giá; việc sử dụng có chủ đích đối với trang mạng này hoặc bất kỳ phần nào của nó; hoặc việc sử dụng để khai thác dữ liệu, người máy, hay thu thập các dữ liệu tương tự và các công cụ chiết xuất. Trang mạng này hoặc bất kỳ phần nào của trang mạng cũng không được tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập, hoặc khai thác cho bất cứ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu. Quý khách hàng không thể sắp xếp hoặc sử dụng các kỹ thuật bố trí để kèm theo bất kỳ thương hiệu, biểu tượng, hoặc thông tin độc quyền (bao gồm hình ảnh, văn bản, cách bố trí trang, hoặc mẫu biểu) của Chủ sở hữu, Chubb hoặc các công ty liên kết của mình mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của họ. Quý khách hàng không thể sử dụng bất kỳ thẻ meta (meta-tags) hoặc sử dụng kỹ thuật “ký tự ẩn” (“hidden text”) bất kỳ tên/các tên Chubb hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu . Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt quyền cho phép và truy cập được cấp bởi Chủ sở hữu.

Tính sẵn có của Các Sản phẩm và Dịch vụ

Do nhiều loại bảo hiểm khác nhau và các quy định hạn chế khác, Các Sản phẩm và Dịch vụ nhất định được mô tả trên trang mạng này sẽ không được cung cấp cho tất cả người dùng. Vui lòng liên hệ với người đại diện được chỉ định của Chubb hoặc môi giới của Quý khách hàng để tìm ra Các Sản phẩm và Dịch vụ nào phù hợp có thể cung cấp cho Quý khách. Trang mạng này có thể cung cấp bảng mô tả tóm tắt hoặc các thông tin hữu ích khác liên quan đến Các Sản phẩm và Dịch vụ. Chubb và các công ty thành viên nỗ lực để đạt được mức chính xác nhất có thể; tuy nhiên, bất kỳ tài liệu như thế được dùng để mô tả chung các sản phẩm và dịch vụ và tuân theo mọi khía cạnh đối với các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm thực tế hoặc thỏa thuận sản phẩm/dịch vụ mà chúng có tham chiếu đến. Các điều khoản hợp đồng hoàn chỉnh được cung cấp dựa trên yêu cầu.

Bản quyền

Các quyền sở hữu trí tuệ trong trang mạng này và các Nội dung được sở hữu, được cấp phép hay kiểm soát bởi Chủ sở hữu, Người cấp giấy phép cho Chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Chủ sở hữu tích cực thực hiện các quyền sở hữu trí tuệ của mình đến phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép. Quý khách hàng có thể in ra một bản sao của thông tin từ trang mạng này cho việc sử dụng cá nhân với điều kiện Quý khách hàng phải giữ nguyên và không loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc thông báo khác (chẳng hạn như nhãn hiệu, bằng sáng chế,v.v) chứa trong thông tin. Trừ khi có quy định rõ ràng trong tài liệu này, Quý khách hàng không thể thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối (cho việc bồi thường hoặc mục đích khác), truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái chế, tái sử dụng, gửi, công bố, cấp quyền, sắp xếp, tải về, lưu trữ để sử dụng sau đó, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc nội dung được lấy từ trang mạng này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video bằng bất kỳ phương cách nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu hoặc các nhà cung cấp thứ ba. Việc sử dụng Nội dung, bao gồm cả hình ảnh bởi Quý khách hàng hoặc bất kỳ người nào được Quý khách hàng ủy quyền, thì không được phép trừ khi được Chủ sở hữu cho phép cụ thể. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung có thể vi phạm pháp luật về bản quyền, thương hiệu, luật về bảo mật và công khai cũng như các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành. Cả Chủ sở hữu lẫn các công ty liên kết hoặc Chubb không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng Nội dung, Phần mềm hoặc các thông tin hiển thị trên trang mạng này sẽ không vi phạm quyền lợi của các bên thứ ba.

Thương hiệu và Nhãn hiệu dịch vụ

Một số tên thương hiệu, bao gồm "Chubb châu Á Thái Bình Dương", "Bảo hiểm Chubb", " Tập đoàn Chubb” ," ESIS "và" West Chester ", là các nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Chubb hoặc một trong các công ty con của Chubb tại các nước khác nhau. Tên miền cho trang mạng này www.Chubbinsurance.com.vn, các biểu trưng của Chubb, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa hiệu chỉnh, và các nút biểu tượng là nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, biểu trưng, và / hoặc trang phục thương mại của các công ty thành viên Chubb hoặc các công ty liên kết. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại, tên sản phẩm, tên công ty hoặc biểu trưng khác dù cho đã đăng ký hay chưa, trên trang mạng này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Ngoài việc phải tuân thủ theo pháp luật hiện hành, Quý khách hàng đồng ý sẽ không sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại đó hoặc các biểu trưng khác từ trang mạng này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu.

Quyền sở hữu thông tin được gửi qua trang mạng này

Ngoại trừ bất dữ liệu cá nhân mà Quý khách hàng trình bày, bất kỳ thông tin mà Quý khách hàng truyển tải cho Chủ sở hữu hoặc Chubb thông qua trang mạng này, dù cho bằng cách thức trực tiếp truy cập, đệ trình, gửi thư điện tử hoặc bằng cách nào khác, bao gồm dữ liệu, câu hỏi, ý kiến, hoặc đề xuất, sẽ được xem là thông tin không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của Chủ sở hữu. Những thông tin này có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc tái chế, tra cứu, tiết lộ, chuyển giao, xuất bản, quảng bá và thông báo rộng rãi. Chủ sở hữu và Chubb sẽ được quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, hay phương pháp kỹ thuật nêu trong thông tin mà Quý khách gửi cho Chủ sở hữu hoặc Chubb thông qua trang mạng này hoặc bằng các hình thức nào khác để phục vụ cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc phát triển và quảng bá các sản phẩm có sử dụng thông tin đó.

Phần mềm độc quyền

Bất cứ Phần mềm nào có thể truy cập thông qua trang mạng này đều là tài sản của Chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp của Chủ sở hữu và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ việc sử dụng Phần mềm bởi Quý khách hàng ngoại trừ được yêu cầu để tìm kiếm và sử dụng các chức năng cần thiết được cung cấp thông qua trang mạng này đều bị cấm. Quý khách hàng đồng ý không sao chép, phân phối, trình bày công khai, thay đổi, chỉnh sửa, biên dịch, tách rời, đảo ngược hoặc thực hiện các nỗ lực khác để khám phá mã nguồn của Phần mềm. Ngoài ra, Quý khách hàng đồng ý không truy cập trang mạng này hoặc Nội dung bằng bất kỳ cách thức nào ngoại trừ giao diện được cung cấp bởi Chủ sở hữu thông qua trang mạng này để Quý khách có thể truy cập Trang mạng hoặc Nội dung. Phần mềm được cung cấp trên Trang mạng này thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép cho Chủ sở hữu, và có thể hàm chứa công nghệ bị kiểm soát chặt chẽ theo pháp luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các địa điểm, vùng lãnh thổ khác. Quý khách hàng sẽ không sao chép, chuyển nhượng hoặc xuất khẩu phần mềm đó liên quan đến việc vi phạm các quy định và pháp luật về xuất khẩu. Chủ sở hữu không cho phép tải hoặc xuất khẩu bất kỳ phần mềm hay dữ liệu kỹ thuật nào từ trang mạng này đối với bất kỳ quyền hạn nào bị cấm bởi các quy định và pháp luật về kiểm soát xuất khẩu.

Yêu cầu kết nối

Quý khách hàng có trách nhiệm cung cấp và duy trì, trong khả năng rủi ro, chọn lựa và chi phí của mình, bất kỳ phần cứng, phần mềm và đường truyển thông tin cần thiết để truy cập và sử dụng Trang mạng này, và Chủ sở hữu bảo lưu quyền thay đổi cấu hình truy cập của Trang mạng này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Cấm sử dụng

Bất kỳ việc sử dụng hoặc nỗ lực sử dụng nào đối với trang mạng này đều bị cấm:

 1. cho các mục đích trái pháp luật, trái phép, gian lận hoặc cố tình gây nguy hại; hoặc có thể gây ra tổn hại, mất khả năng, trì trệ, hoặc làm suy yếu cho bất kỳ máy chủ, hoặc mạng kết nối với máy chủ; hoặc
 2. có thể gây trở ngại đến việc sử dụng và truy cập của những người khác trên trang mạng này; hoặc
 3. để đạt được quyền truy cập trái phép vào các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với máy chủ hoặc hệ thống thông qua việc thâm nhập vào mạng máy tính, truy cập mật khẩu hoặc bất kỳ cách thức nào khác; hoặc
 4. để truy cập hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin không được cung cấp bởi Chủ sở hữu nhằm tạo ra quyền truy cập như là một người sử dụng; hoặc
 5. nỗ lực nhằm có được tài liệu hoặc thông tin thông qua bất cứ phương cách gì không được cung cấp có chủ đích bởi Chủ sở hữu; hoặc
 6. Liên quan đến việc sử dụng ngoại trừ phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Ngoài ra, liên quan đến việc sử dụng đối với Trang mạng này, Quý khách hàng đồng ý sẽ không:

 1. Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, hình ảnh, hoặc các nội dung khác ("Tài Liệu") có bản chất trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, hoặc các hình thức tiêu cực khác hoặc có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư hoặc công khai của người khác;
 2. Tạo ra diện mạo giả tạo với mục đích đánh lừa người khác hoặc giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến đại diện Chubb, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một người hoặc tổ chức;
 3. Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào mà Quý khách không có quyền tái chế, hiển thị hoặc truyền tải theo quy định của pháp luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy quyền (bao gồm bất kỳ việc công bố thông tin nào có thể bị cấm theo các thỏa thuận bảo mật thông tin);
 4. Tải lên những tập tin chứa virus, trojan horses, worms, time bombs, cancel-bots,tập tin lỗi, hoặc bất cứ phần mềm hay chương trình tương tự khác hay các dạng phần mềm gây hại có thể làm hỏng hoạt động của các máy tính hoặc tài sản của người khác;
 5. Xóa bỏ quyền tác giả, thông cáo pháp lý hoặc chức vụ hay nhãn hiệu độc quyền nào mà Quý khách đăng tải lên bằng bất kỳ tính năng liên lạc nào;
 6. Sử dụng tính năng truyền thông trang mạng bằng phương thức ảnh hưởng nguy hại đến tính hiện hữu của các nguồn lực đối với người dùng khác (chẳng hạn như la hét quá, sử dụng tất cả các chứ viết hoa , hoặc đăng tải tràn ngập liên tục những ký tự lập lại;
 7. Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mãi không mong muốn nào, " tạp thư” (“junk mail," "thư rác” (“spam"), “thư dây chuyền” (“chain letters”, “cơ chế kim tự tháp” (“pyramid schemes”) hoặc các hình thức quảng cáo, thương mại khác;
 8. Vi phạm quy định pháp luật địa phương, vùng, địa điểm hoặc quốc tế hiện hành;
 9. Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 10. Xóa bỏ hoặc sửa đổi tài liệu được đăng tải bởi bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác;
 11. Thao tác hoặc thực hiện các hình thức hiển thị trang mạng này bằng cách sử dụng khung, phản chiếu hoặc công nghệ định vị tương tự hoặc trực tiếp liên kết đến bất kỳ phần nào của trang mạng này, ngoại trừ trang chủ, www.Chubbinsurance.com.vn tuân theo Giấy phép hạn chế và Quyền truy cập mạng nêu trên; hoặc
 12. Đăng ký, đặt mua, nỗ lực đăng ký, nỗ lực đặt mua, hủy mua, hoặc nỗ lực hủy mua, đến bất kỳ bên nào cho bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ mà Quý khách không được được ủy quyền bởi bên đó để thực hiện; hoặc
 13. Tập hợp hoặc thu thập thông tin của những người khác, bao gồm địa chỉ thư điện tử.

Chủ sở hữu bảo lưu quyền thực hiện bất cứ hành vi hợp pháp nào được cho là hợp lý để đối phó với các hành vi vi phạm thực tế hoặc tiềm tàng đã nói ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc tài khoản của Quý khách liên quan đến việc sử dụng và truy cập Trang mạng này, nếu có. Chủ sở hữu có thể hợp tác với các cơ quan và/hoặc bên thứ ba có thẩm quyền để thực hiện việc điều tra các hành vi sai trái về dân sự hoặc hình sự bị nghi ngờ hoặc cáo buộc. Chủ sở hữu bảo lưu quyền công bố thông tin vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ sở hữu xét thấy cần thiết để đáp ứng các quy định, quy chế của pháp luật hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng tải hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, dựa theo ý chí duy nhất của Chủ sở hữu.

Quyền Giám sát

Chủ sở hữu không phải chủ động giám sát việc sử dụng chung của Trang mạng này trong các trường hợp bình thường hoặc không phải kiểm soát việc biên soạn nội dung trang mạng của bất kỳ bên thứ ba nào, việc gửi thư điện tử, nhóm tin tức, hoặc các tài liệu khác được tạo ra hoặc truy cập thông qua Trang mạng này. Tuy nhiên, Chủ sở hữu bảo lưu quyền giám sát việc sử dụng bất cứ lúc nào nếu Chủ sở hữu xét thấy cần thiết và quyền loại bỏ bất cứ tài liệu, mà theo ý chỉ duy nhất của mình, Chủ sở hữu cho rằng có thể không hợp pháp, làm cho Chủ sở hữu phải gánh chịu trách nhiệm, vi phạm các Điều khoản sử dụng này, hoặc là, theo ý chí duy nhất của mình, không phù hợp với mục đích của Chủ sở hữu đối với Trang mạng này.

Các siêu liên kết đến các trang mạng của bên thứ ba

Trang mạng này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang mạng khác thuộc sở hữu và điều hành bởi các bên khác ngoài Chủ sở hữu. Các siêu liên kết đó được cung cấp duy nhất cho mục đích tham khảo và dễ dàng sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát các trang mạng như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của chúng và không thừa nhận các trang mạng này trừ khi được chúng tôi xác nhận trong những trường hợp cụ thể. Trong trường hợp Trang mạng này cung cấp các siêu liên kết đến các trang mạng khác không thuộc sở hữu, vận hành hoặc duy trì bởi Chủ sở hữu hoặc công ty liên kết, Quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Chủ sở hữu không phải là chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu được đăng tải hoặc có sẵn trên các Trang mạng đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, sản phẩm, quảng cáo, nội dung, dịch vụ hoặc phần mềm có thể truy cập thông qua các trang mạng của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ hành động mà Quý khách có thể thực hiện được xem là kết quả của việc kết nối đến bất kỳ trang mạng đó. Bất kỳ trang mạng như thế có thể thiết lập các điều khoản quy định cụ thể về việc sử dụng và chính sách bảo mật mà Quý khách nên xem xét. Chủ sở hữu không có nghĩa vụ duy trì bất cứ liên kết nào trên trang mạng này và có thể loại bỏ liên kết bất kỳ lúc nào theo ý chí duy nhất của mình vì bất cứ lý do gì. Cả Chủ sở hữu lẫn các công ty liên kết sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào các nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác hiện hữu trên hoặc thông qua bất kỳ trang mạng như vậy.

Chubb không kiểm soát việc biên soạn đối với nội dung của bên thứ ba; Không tuyên bố về sự chính xác

Trong phạm vi mà bất kỳ Nội Dung nào trong trang mạng này được cung cấp bởi Nhà cung cấp thứ ba, Chubb không kiểm soát việc biên tập hoặc chịu trách nhiệm đối với nội dung đó. Vì vậy, bất kỳ ý kiến, báo cáo, dịch vụ hoặc các thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi Nhà cung cấp thứ ba trên trang mạng này thì thuộc về Nhà cung cấp thứ ba đó. Chủ sở hữu không tuyên bố hoặc chứng thực về tính chính xác hay tin cậy của bất kỳ ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi bên thứ ba bất kỳ, hoặc tuyên bố hay đảm bảo rằng việc sử dụng của Quý khách đối với Nội dung hiển thị trên Trang mạng này hoặc nội dung hay dịch vụ tham chiếu của nhà cung cấp sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba không thuộc sở hữu hay liên kết với các công ty thành viên Chubb.

Sửa đổi Dịch vụ

Chủ sở hữu, theo ý chí duy nhất của mình, có thể sửa đổi hoặc đình chỉ bất cứ Sản phẩm và dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm, hoặc bất cứ phần nào trong đó, mà có thể hoặc không cần phải thông báo. Cả Chủ sở hữu lẫn các công ty liên kết sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách hàng hoặc bên thứ ba bất kỳ về việc sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ Sản Phẩm và Dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm.

Từ bỏ

Các nội dung được soạn thảo bởi Chủ sở hữu như là một sự thuận tiện đối với người sử dụng nó và không có mục đích tư vấn hay khuyến nghị để người dùng có thể tin cậy. Chủ sở hữu đã nỗ lực hết mình trong việc thu thập, chuẩn bị và cung cấp nội dung có chất lượng, nhưng không đảm bảo hay bảo lãnh về tính chính xác, đầy đủ, hoặc sự phù hợp của nội dung hoặc của thông tin liên kết đến Trang mạng này hoặc bất kỳ trang mạng nào được quản lý bởi Chủ sở hữu. Việc Người sử dụng dựa vào bất kỳ Nội dung nào là tự mình gánh chịu rủi ro.

Các thông tin và mô tả trong đây không nhằm mục đích hoàn thiện việc mô tả các điều khoản, loại trừ và điều kiện áp dụng đối với các Sản phẩm và Dịch vụ, nhưng được cung cấp chỉ duy nhất cho mục đích thông tin chung; xin vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm thực tế hoặc sản phẩm có liên quan hoặc thỏa thuận dịch vụ để có được hoàn chỉnh các điều khoản, loại trừ và điều kiện. Nếu Quý khách hàng mua Sản phẩm của Chubb từ Chubb hoặc một bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch đó sẽ được chi phối tương ứng, và việc sử dụng Trang mạng này của Quý khách không ảnh hưởng đến việc mua đó trong bất kỳ cách thức nào.

Trang mạng này có thể cung cấp cho Quý khách hàng các công cụ hoạch định và giáo dục, bao gồm cả việc tính toán. Các công cụ và tính toán đó có thể cho phép Quý khách thiết lập mô hình kịch bản "nếu-thì", mà kết quả của nó mang tính minh họa và dựa trên các thông tin và giả định được xác định. Không có sự đảm bảo rằng các kết quả hiển thị là nhất thiết phải chính xác hoặc sẽ được lưu trữ. Ngoài ra, các công cụ và tính toán này không phải là một phần của bất kỳ báo cáo hoạch định nào mà Quý khách có thể phải trả một khoản phí, thậm chí là các công cụ và tính toán đó chứa đựng các thông tin bắt nguồn từ hoặc có trong báo cáo.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA QUÝ KHÁCH. TRANG MẠNG NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NHƯ THỰC TRẠNG” “NHƯ CÓ SẴN” VÀ CHÚNG TÔI TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN HAY HÀM CHỨA Ở BẤT KỲ DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM KHÔNG VI PHẠM ĐỐI VỚI QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA, THƯƠNG HIỆU, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG ĐẠT YÊU CẦU HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHỦ SỞ HỮU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM LÀ CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, LIÊN TỤC, MIỄN NHIỄM VIRUT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO NHƯ VẬY SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ.

Giới hạn trách nhiệm

QUÝ KHÁCH HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHỦ SỞ HỮU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG THIỆT HẠI DO MẤT MÁT VỀ SẢN PHẨM, VIỆC MẤT SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HAY THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, LÀ KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA QUÝ KHÁCH ĐỐI VỚI TRANG MẠNG NÀY, DỊCH VỤ, NỘI DUNG HAY PHẦN MỀM, CHI PHÍ CHO VIỆC CÓ ĐƯỢC CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ , LÀ KẾT QUẢ TỪ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC MUA HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA TRANG MẠNG NÀY HAY TUYÊN BỐ HOẶC CHỈ DẪN CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA, HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG MẠNG NÀY, NỘI DUNG HAY PHẦN MỀM NÀY. QUÝ KHÁCH HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHI SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY QUÝ KHÁCH ĐÃ KHẲNG ĐỊNH KHƯỚC TỪ BẤT KỲ QUYỀN HẠN NÀO CỦA QUÝ KHÁCH ĐỂ KHỞI KIỆN CHỦ SỞ HỮU HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT TRỰC TIẾP HOẶC THAM GIA VÀO CÁC HÀNH ĐỘNG KHIẾU KIỆN CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI VIỆC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY CỦA QUÝ KHÁCH.

Thông báo

Bất kỳ thông báo nào cho Quý khách khàng từ Chủ sở hữu liên quan đến Trang mạng này hoặc các điều khoản sử dụng sẽ được đăng tải trên trang mạng hoặc thông qua thư điện tử hoặc thư báo bưu điện.

Liên lạc điện tử

Khi Quý khách truy cập trang mạng này hoặc gửi thư điện tử cho Chúng tôi có nghĩa là Quý khách đang liên hệ với Chúng tôi bằng điện tử.Quý khách đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi bằng điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách bằng thư điện tử hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang mạng này. Quý khách đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, công bố và các hình thức giao tiếp khác mà Chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng điện tử thỏa mãn bât kỳ yêu cầu pháp lý rằng các giao dịch đó là đã được thực hiện bằng văn bản.

Bồi thường

Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ đảm bảo cho Chủ sở hữu không bị thiệt hại từ bất cứ yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và yêu cầu bồi thường bao gồm cả các chi phí pháp lý mà Chủ sở hữu có thể phải gánh chịu liên quan đến, phát sinh từ hoặc gây ra bởi (i) việc sử dụng hoặc sử dụng không đúng của Quý khách đối với Trang mạng này, hoặc (ii) việc Quý khách vi phạm hoặc xâm phạm Những điều khoản sử dụng này hoặc (iii) bất kỳ yêu cầu bồi thường do vi phạm tài sản hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào từ một bên thứ ba đối với Chủ sở hữu liên quan đến việc sử dụng Trang mạng của Quý khách.

Chấm dứt

Chủ sở hữu bảo lưu quyền chấm dứt và / hoặc đình chỉ quyền truy cập của Quý khách vào Trang mạng bất kỳ lúc nào vì bấy kỳ lý do gì. Chủ sở hữu sẽ có quyền, theo ý chỉ duy nhất của mình, ngay lập tức chấm dứt tài khoản của Quý khách trong trường hợp Quý khách vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc xâm phạm đến quyền lợi của Chủ sở hữu, bất kỳ người sử dụng hoặc bên thứ ba nào khác.

Quy định chung

Thỏa thuận toàn bộ

Những điều khoản sử dụng này và các quy định khác của Chủ sở hữu có thể đăng tải trên trang mạng này cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa Chủ sở hữu và Quý khách liên quan đến việc sử dụng của Quý khách đối với Trang mạng này và Nội dung và Phần mềm, và thay thế cho mọi thoả thuận trước đó giữa Chủ sở hữu và Quý khách về việc sử dụng Trang mạng này, bao gồm cả các phiên bản trước đó của các Điều khoản sử dụng. Chủ sở hữu có thể cập nhật các thỏa thuận Điều khoản sử dụng này tại từng thời điểm bằng cách đăng tải Điều khoản sử dụng đã được điều chỉnh trên trang mạng này, mà không cần phải thông báo với Quý khách, và việc Quý khách sử dụng Trang mạng này sau đó xác nhận sự chấp thuận và tuân thủ của Quý khách theo các Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Những Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt hoặc được cập nhật bởi Chủ sở hữu, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Trong trường hợp chấm dứt, sự từ bỏ và những giới hạn trách nhiệm được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Những điều khoản sử dụng này sẽ được coi là bao gồm tất cả các thông báo, quy định, khước từ và các điều khoản khác có trên Trang mạng này; tuy nhiên, luôn với điều kiện, trong trường hợp có sự khác biệt giữa các điều khoản đó và các Điều khoản sử dụng này, các Điều khoản sử dụng này sẽ ưu tiên áp dụng. Việc Mua của Bên thứ ba được điều chỉnh bởi Thỏa thuận riêng biệt Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc mua bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào của Quý khách từ các công ty hoặc tổ chức tài chính thứ ba được công bố trên Trang mạng này sẽ được điều chỉnh bằng một thỏa thuận riêng biệt được ký kết giữa Quý khách và nhà cung cấp hàng hóa hay dịch vụ đó, bao gồm cả Chubb, nếu có.

Độ tuổi và Địa điểm của Người sử dụng

Mọi thông tin và nội dung được hiện hữu trên Trang mạng này chỉ dành riêng cho các cá nhân 18 tuổi trở lên. Chủ sở hữu không đảm bảo rằng Nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ hoặc Phần mềm luôn hiện hữu để sử dụng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mọi việc sử dụng Nội dung và Phần mềm đều bị cấm nếu không được pháp luật cho phép.

Mật khẩu, tài khoản, và Bảo mật

Nếu Quý khách hàng đã được cung cấp quyền lựa chọn để mở một tài khoản trên Trang mạng này nhằm truy cập đến các phần của Trang mạng được bảo vệ bằng mật khẩu và Quý khách đồng ý thực hiện, Quý khách phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho Chúng tôi các thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký được áp dụng, và chọn một mật khẩu và tên người dùng. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu và tài khoản của Quý khách cũng như tất cả các hoạt động được thực hiện trong tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý (a) thông báo ngay cho Chủ sở hữu về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ sự xâm phạm nào đến vấn đề bảo mật mà Quý khách biết được, và (b) thoát hoàn toàn khỏi tài khoản của Quý khách vào cuối mỗi phiên truy cập trực tuyến. Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Quý khách phải gánh chịu là kết quả của việc người khác sử dụng mật khẩu và tài khoản của Quý khách, cho dù Quý khách có thể biết hay không biết được điều đó . Tuy nhiên, Quý khách có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Chủ sở hữu hoặc một bên nào khác phải gánh chịu từ việc người khác sử dụng tài khoản và mật khẩu của Quý khách. Quý khách không thể sử dụng tài khoản của người khác bất cứ thời điểm nào, mà không có được sự cho phép của Chủ tài khoản.